Privātuma politika

PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU

Gedeon Richter Plc. pārstāvniecība Latvijā, Reģ. Nr. 40006004398 (turpmāk –  „Uzņēmums”) ir apņēmies aizsargāt indivīdu privātumu. Šis paziņojums Jūs informē par to personas datu apstrādi, ko mēs esam ieguvuši no mūsu Mājaslapas pakalpojumu lietotājiem (turpmāk– „Datu Subjekti”). Datu Subjekti, kas jaunāki par 16 gadiem (turpmāk – „Nepilngadīgie”) nav tiesīgi izmantot mūsu pakalpojumus, un mēs lūdzam, lai Nepilngadīgie nesniedz Uzņēmumam nekādus personas datus.

Lūdzu lasiet šo Paziņojumu par privātumu kopā ar vispārējiem Lietošanas noteikumiem.

Mēs jebkurā laikā varam pārskatīt Paziņojumu par privātumu, atjauninot šo ziņojumu, un mēs iegūsim Jūsu piekrišanu šīm izmaiņām, ja tas būs nepieciešams. Jūs varat noteikt, kad Paziņojums par privātumu ir pēdējo reizi aktualizēts, pārbaudot  uzrakstu „pēdējo reizi atjaunināts” Paziņojuma par privātumu augšējā daļā.

Mājaslapu uztur un apkalpo Gedeon Richter Plc. (reģistrētā adrese: H-1103 Budapešta, 19-21 Gyömrői út, Ungārija; Reģistrācijas numurs: Cg. 01-10-040944; turpmāk – „mēs”,  „mums” vai „Uzņēmums”) ar reklāmas aģentūras Progressive Studio Kft. palīdzību (izstrāde, uzturēšana, izvietošana).

KURŠ KONTROLĒS DATUS?

Datu pārzinis ir Uzņēmums. Uzņēmums apstrādās Jūsu datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula jeb VDAR) un šai tīmekļa vietnei piemērojamo nacionālā līmeņa likumdošanu.

KĀDS IR DATU APSTRĀDES MĒRĶIS?

Mēs apstrādājam personas datus, lai sniegtu Jums mūsu pakalpojumus, ko pieprasāt. Personas datus, kas iegūti no Datu Subjektiem, apstrādās mūsu darbinieki, tie tiks turēti slepenībā, un mēs tos izmantosim likumīgiem un atbilstošiem mērķiem

 1. a)  lai sniegtu Jums mūsu Pakalpojumus, tostarp
 • Jūsu pieprasījumu, kas nosūtīti uz tīmekļa vietnē norādītajām adresēm, apstrādi, atbilžu sniegšanu uz Jūsu jautājumiem vai pieprasījumiem (tostarp medicīniska rakstura jautājumiem, kas nosūtīti uz tiem paredzēto e-pasta adresi);
 • komunikāciju kanāla uzturēšanu, kas paredzēts ziņošanai par zāļu blakusparādībām farmakovigilances ietvaros. Uzklikšķinot uz pogas “šeit” mūsu Mājaslapas Fatmakovikilances sadaļā, lai ziņotu par nevēlamajām blakusparādībām, Jūs tiksiet novirzīts uz citu tīmekļa vietni, kas pieejama šeit: https://www.zva.gov.lv/?id=636&top=3&sa=613. Vietnei, uz kuru tiksiet novirzīts, ir pašai savi Lietošanas noteikumi, kas piemērojami Datu Subjektiem attiecībā uz viņu ziņojumiem par nevēlamām blakusparādībām.
 1. identificētu Datu Subjektus, kas izmanto mūsu Pakalpojumus;
 2. Novērtētu un uzlabotu mūsu Pakalpojumus, tostarp tīkla analītikas un statistiskajiem mērķiem;
 3. Veicinātu preču un Pakalpojumu lietošanu;
 4. Novērstu un aizsargātu pret krāpniecību, nepareizu lietošanu un nodrošinātu saziņas drošumu mūsu Mājaslapā.

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus arī tādiem mērķiem, kas Jums iepriekš laiku pa laikam ir paziņoti, ja šādi mērķi ir tieši saistīti un atbilstoši šajā Paziņojumā par privātumu norādītajiem mērķiem.

 

KĀDS IR DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATOJUMS?

Ja vien šajā Paziņojumā par privātumu nav norādīts citādi, Jūsu personas datu apstrāde ir brīvprātīga un tās pamatā ir Jūsu brīva piekrišana. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmēs apstrādes tiesiskumu, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Ja pieprasītie personas dati netiek sniegti, mums var rasties grūtības Jums sniegt mūsu Pakalpojumus.

Datu apstrādes juridiskais pamats attiecībā uz paziņojumiem par nevēlamām blakusparādībām ir mūsu tiesiskais pienākums ievērot Eiropas un vietējo valsts likumdošanu farmakovigilances jomā.

 

KĀDAS SĪKDATNES MĒS IZMANTOJAM?

Mūsu Mājaslapa var izmantot sīkdatnes, lai atšķirtu Jūs no citiem Mājaslapas lietotājiem. Tas mums palīdz uzlabot saskarsmi ar lietotājiem, pārlūkojot mūsu Mājaslapu, kā arī palīdz mums uzlabot mūsu Mājaslapu.

Sīkdatne ir mazs burtu un ciparu fails, ko mēs glabājam Jūsu pārlūkā vai Jūsu datora cietajā diskā, ja Jūs tam piekrītat. Sīkdatnēs atrodas informācija, kas tiek pārsūtīta uz Jūsu datora cieto disku. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm mūsu mājaslapā, lūdzu iepazīstieties ar atsevišķu paziņojumu par sīkdatņu lietošanu šeit!

KUR INFORMĀCIJA TIEK GLABĀTA UN KURŠ ŠO INFORMĀCIJU VAR APSKATĪT?

Piekļuve Jūsu personas datiem būs tikai tām Uzņēmuma autorizētām personām un departamentiem, kam savu uzdevumu realizēšanai ir svarīgi zināt šos datus. Mēs neatklāsim Jūsu personas datus trešajām pusēm, ārējām struktūrām vai organizācijām, ja vien Jūs nepiekrītat datu pārsūtīšanai vai ja datu pārsūtīšanu nosaka vai atļauj likums.

Noslēdzot konfidencialitātes un neizpaušanas līgumu, mēs varam kā datu apstrādātājus piesaistīt citus pakalpojumu sniedzējus, kas sniedz mums atbalstu Pakalpojumu sniegšanā vai citos ar Uzņēmuma darbību saistītos jautājumos.

 

CIK ILGI PERSONAS DATI TIKS UZGLABĀTI?

Mēs uzglabājam personas datus ne ilgāk kā nepieciešams, lai īstenotu mērķus, kuru dēļ šādi personas dati tika apstrādāti (savākti), ja vien piemērojamais likums nenosaka, ka tie jāapstrādā ilgāk.

Mēs izdzēsīsim personas datus, ja

 1. Jūs atsaucat savu piekrišanu, kas ir datu apstrādes pamatā, un ja nav neviena cita tiesiska pamata tos apstrādāt;
 2. iebilstat pret datu apstrādi un ja nepastāv cits būtiskāks pamatojums datu apstrādei vai ja Jūs iebilstat pret apstrādi tiešā mārketinga mērķiem;
 3. personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
 4. personas dati ir jāizdzēš atbilstoši tiesiskajam pienākumam, kas attiecas uz Uzņēmumu.

Dati netiks dzēsti, ja to apstrāde ir vajadzīga tiesisko pienākumu pildīšanai, kas nosaka, ka Uzņēmumam ir jāapstrādā dati, vai arī ja tas ir vajadzīgs sabiedrības interesēs veicamiem uzdevumiem vai Uzņēmumam uzticēto oficiālo pilnvaru pildīšanai (ja tādas ir), arhivēšanai sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēsturiskās pētniecības mērķiem vai statistiskajiem mērķiem, vai arī Uzņēmuma tiesisko prasību noteikšanai, izpildei vai aizstāvībai.

KĀ TIEK VEIKTA STARPTAUTISKĀ DATU PĀRSŪTĪŠANA?

Mēs nepārsūtām Jūsu personas datus uz valsti vai teritoriju, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, ja vien šī valsts vai teritorija nenodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni vai arī Jūs skaidri nepiekrītat datu pārsūtīšanai uz ārvalstīm.

KĀ MĒS NODROŠINĀM DATU INTEGRITĀTI?

Mēs veiksim visus praktiski iespējamos un saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu rīcībā esošie personas dati ir precīzi. Lūdzu atjauniniet savus personas datus un informējiet mūsu par jebkurām izmaiņām šādos Jūsu iesniegtos personas datos.

KĀ MĒS AIZSARGĀJAM PERSONAS DATUS?

Mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un novērstu neatļautu vai nejaušu piekļuvi, vākšanu, izmantošanu, atklāšanu, kopēšanu, pārveidošanu, iznīcināšanu, dzēšanu vai citu neatļautu izmantošanu. Lūdzu, ņemt vērā, ka informācijas elektroniska pārsūtīšana nevar būt pilnībā droša. Mēs izmantojam Drošu datu pārraides protokolu („Secure Sockets Layer”) un paroļu šifrēšanu, lai aizsargātu mūsu apstrādājamās informācijas drošību. Lūdzu, ņemt vērā, ka Jums ir saistošs pienākums rūpēties par savas paroļu informācijas drošību un neizpaust šos datus trešajām personām.

Jebkura informācija, ko saņemam par iespējamām nevēlamajām blakusparādībām attiecībā uz mūsu produktiem, būs pieejama tikai ierobežotam darbinieku lokam, kam piekļuve šādiem datiem nepieciešama, lai izpildītu savus ar šiem datiem saistītos darba pienākumus, turklāt šie dati tiek aizsargāti, izmantojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS UN DROŠĪBAS PASĀKUMI?

Jums ir tiesības uz to, lai nepilnīgi, neprecīzi, nepiemēroti vai novecojuši personas dati tiktu dzēsti vai atjaunināti, iezīmēti vai bloķēti. Ja uzskatāt, ka jebkādi mūsu rīcībā esoši personas dati par Jums ir nepilnīgi, nepareizi vai novecojuši, Jūs varat ar mums sazināties, un mēs veiksim vajadzīgos labojumus divdesmit piecu (25) dienu laikā. Mēs veiksim visus praktiski iespējamos un saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi mūsu rīcībā esošie personas dati ir precīzi. Mēs iezīmēsim personas datus, ja apšaubīsiet to pareizību vai atjaunināšanas statusu un ja šādu pretenziju nevarēs nešaubīgi pārbaudīt. Jūs varat pieprasīt personas datu dzēšanu, bet mums var būt saistošas likuma prasības saglabāt šādu informāciju un neizdzēst to (vai arī bloķēt vai iezīmēt šādu informāciju uz noteiktu laiku), tādēļ šādā gadījumā mēs izpildīsim pieprasījumu izdzēst tikai atkrītot šādām likuma prasībām.

Jums ir tiesības būt informētam par to, kādi Jūsu personas dati tiek apstrādāti. Mēs atbildēsim uz šādu pieprasījumu piekļūt personas datiem pēc iespējas ātrāk, bet vēlākais divdesmit piecu (25) dienu laikā no pieprasījuma dienas. Mēs varam pieprasīt sniegt papildu informāciju, lai apstiprinātu Jūsu identitāti. Noteiktos gadījumos Jums arī ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja personas datu apstrāde vai pārsūtīšana ir vajadzīga tikai datu saņēmēja vai jebkuras citas trešās personas likumīgo interešu īstenošanai (izņemot gadījumus, kad datu apstrāde ir obligāta), kā arī citos gadījumos, ja to atļauj likums. Šādu iebildumu mēs izskatīsim piecpadsmit (15) dienu laikā no iebilduma iesniegšanas dienas. Ja nepiekrītat mūsu lēmumam attiecībā uz jebkuru iebildumu, Jums ir tiesības uzsākt tiesvedību.

Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas Jūsu privātuma un datu aizsardzības tiesības, Jūs varat sazināties ar Datu valsts inspekciju (adrese Blaumaņa iela 11/13, Rīga, Latvija, LV-1011, telefons: +371 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv) vai arī varat uzsākt tiesvedību pret Uzņēmumu, vienlaicīgi pieprasot kompensāciju par kaitējumu, kas radies nelikumīgas personas datu apstrādes rezultātā vai arī datu aizsardzības drošības prasību pārkāpuma rezultātā. Ar šo Jūs tiekat informēts, ka tiesvedību var uzsākt Ungārijas reģionālajā tiesā, vai tās dalībvalsts tiesā, kurā ir Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta.

Šajā Mājaslapā var būt saites uz trešo pušu vietnēm. Mēs nekontrolējam šīs vietnes, un mēs neatbildam par šādu vietņu privātuma praksi.

TIESĪBAS IEBILST, TOSTARP PRET TIEŠO MĀRKETINGU

Noteiktos gadījumos mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai sniegtu Jums ar mūsu produktiem un nozari saistītu informāciju vai ielūgtu Jūs uz kādiem pasākumiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret šādu apstrādi tiešā mārketinga nolūkam vai iebilst pret citu apstrādi, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju; iebilst Jūs varat, nosūtot e-pastu uz office@richter.lv vai atsakoties no turpmākas informatīvo ziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz katrā informatīvajā ziņojumā pieejamo saiti.

KĀ AR MUMS SAZINĀTIES PAR ŠO PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMU?

Informācijai par datu aizsardzības jautājumiem un Datu Subjekta pieprasījumiem, lūdzu, sazinieties ar Uzņēmuma Juridisko un globālās darbības vadības departamentu (telefona Nr:  +36 1 431 4700; epasts: compliance@richter.hu) vai Gedeon Richter Plc. pārstāvniecību Latvijā (telefona Nr: +371 67845338; e–pasts: office@richter.lv).

Informācija atjaunota: 10.10.2018