Paziņojums par privātumu

Gedeon Richter Plc. pārstāvniecība Latvijā, reģ. nr. 40006004398, juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Rīga, LV-1029, Latvija, un tās mātes uzņēmums Chemical Works of Gedeon Richter Plc., Ungārijas reģistrācijas numurs: 01-10-040944, juridiskā adrese Gyömrői út 19-21, Budapešta 1103, Ungārija, (turpmāk kopā – „Uzņēmums” vai “mēs”) ir apņēmušies aizsargāt indivīdu privātumu.

Šis paziņojums skaidro, kā mēs izmantojam un aizsargājam veselības aprūpes speciālistu personas datus.

Mēs jebkurā laikā varam pārskatīt Paziņojumu par privātumu, atjauninot šo paziņojumu. Jūs varat noteikt, kad Paziņojums par privātumu ir pēdējo reizi aktualizēts, pārbaudot norādi „pēdējo reizi atjaunināts” Paziņojuma par privātumu apakšējā daļā.

KURŠ KONTROLĒS DATUS?

Datu pārzinis ir Uzņēmums. Uzņēmums apstrādās Jūsu datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula jeb VDAR) un citiem piemērojamiem tiesību aktiem.

KĀDS IR DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATOJUMS?

Mēs apstrādājam Jūsu datus, balstoties uz kādu no šiem tiesiskajiem pamatojumiem: (1) līguma noslēgšanai un izpildei; (2) tiesiska pienākuma izpildei – ja datu apstrādi paredz tiesību aktu prasības; (3) pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu; (4) Uzņēmuma leģitīmajās interesēs.

Uzņēmuma leģitīmās intereses ietver interesi veikt pamatdarbību, nodrošināt Uzņēmuma pārvaldību, finanšu uzskaiti un analītiku, analizēt tirgus un uzņēmējdarbības procesus, apkopot statistikas datus, uzraudzīt līgumu izpildi un veikt saziņu par līgumu izpildi, veicināt preču pārdošanu, attīstību un jaunu preču ieviešanu, īstenot tirgvedības pasākumus, informēt par savu un sadarbības partneru darbību un profesionālajām aktualitātēm, aizsargāt savas likumiskās tiesības un intereses, veikt tiesību aktos noteikto pienākumu izpildi, utml.

Ja datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir Jūsu piekrišana, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmēs apstrādes tiesiskumu, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

KĀDI IR DATU APSTRĀDES MĒRĶI?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • lai nodrošinātu Uzņēmuma leģitīmās intereses, piemēram, lai nodrošinātu Uzņēmuma pamatdarbību, īstenotu tirgvedības pasākumus, veicinātu preču pārdošanu, attīstību un jaunu preču ieviešanu, informētu par Uzņēmuma un tā sadarbības partneru darbību, Uzņēmuma precēm un to lietošanu, kā arī profesionālajām aktivitātēm;
 • lai pārvaldītu un izpildītu līgumu saistības, piemēram, lai veiktu norēķinus atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, pārvaldītu Jūsu dalību klīniskajos pētījumos un novērojumos, apkopotu datus par noslēgtajiem līgumiem un to izpildi;
 • lai izpildītu uz Uzņēmumu attiecināmus tiesiskos pienākumus, piemēram, sniegtu ziņas nodokļu administrācijai, uzraudzības institūcijām vai citām valsts un pašvaldību iestādēm, ja to paredz tiesību akti;
 • citiem mērķiem, par kuriem Jūs variet tikt informēts personas datu iegūšanas laikā.

KĀDUS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus:

 • personu identificējoši dati, piemēram, vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija, piemēram, prakses vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • profesionālā informācija, piemēram, veselības aprūpes speciālista specialitāte, licences numurs;
 • bankas rekvizīti, ja Uzņēmumam ir pienākums veikt norēķinus ar Jums;
 • citi personas dati, kurus Jūs sniedzat Uzņēmumam vai Uzņēmums ir tiesiski ieguvis citā veidā.

NO KĀDIEM AVOTIEM DATI TIEK IEGŪTI?

Mēs iegūstam Jūsu personas datus no Jums vai no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, Nacionālā veselības dienesta vai Veselības inspekcijas publiskotajiem datiem un vestajiem reģistriem.

KAM DATI VAR TIKT NODOTI?

Mēs varam nodot Jūsu personas datus citiem Gedeon Richter grupas uzņēmumiem administratīvos nolūkos. Saņemot Jūsu personas datus, uzņēmumi Gedeon Richter grupā vienmēr nodrošinās Jūsu personas datu konfidencialitāti.

Mēs varam nodot Jūsu personas datus trešajām pusēm, piemēram, Uzņēmuma piesaistītiem personas datu apstrādātājiem. Izpaužot Jūsu personas datus, mēs vienmēr nodrošināsim Jūsu personas datu konfidencialitāti un uzliksim līgumiskus drošības pasākumus mūsu līgumslēdzējām pusēm.

Turklāt mums, iespējams, būs jāizpauž Jūsu dati, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās prasības, kuras uz mums attiecas, vai lai pildītu tiesas vai uzraudzības iestādes rīkojumu, vai lai aizsargātu mūsu intereses jebkuros tiesvedības procesos.

KĀ TIEK VEIKTA STARPTAUTISKĀ DATU PĀRSŪTĪŠANA?

Mēs nepārsūtām Jūsu personas datus uz valsti vai teritoriju, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, ja vien šī valsts vai teritorija nenodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni vai arī Jūs skaidri nepiekrītat datu pārsūtīšanai uz ārvalstīm.

CIK ILGI PERSONAS DATI TIKS UZGLABĀTI?

Mēs uzglabājam personas datus ne ilgāk kā nepieciešams, lai īstenotu mērķus, kuru dēļ šādi personas dati tika apstrādāti (savākti), ja vien piemērojamais likums nenosaka, ka tie jāapstrādā ilgāk.
Mēs izdzēsīsim personas datus, ja:

 1. Jūs atsaucat savu piekrišanu, kas ir datu apstrādes pamatā, un ja nav neviena cita tiesiska pamata tos apstrādāt;
 2. iebilstat pret datu apstrādi un ja nepastāv cits būtiskāks pamatojums datu apstrādei vai ja Jūs iebilstat pret apstrādi tiešā mārketinga mērķiem;
 3. personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
 4. personas dati ir jāizdzēš atbilstoši tiesiskajam pienākumam, kas attiecas uz Uzņēmumu.

Dati netiks dzēsti, ja to apstrāde ir vajadzīga tiesisko pienākumu pildīšanai, kas nosaka, ka Uzņēmumam ir jāapstrādā dati, vai arī ja tas ir vajadzīgs sabiedrības interesēs veicamiem uzdevumiem vai Uzņēmumam uzticēto oficiālo pilnvaru pildīšanai (ja tādas ir), arhivēšanai sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēsturiskās pētniecības mērķiem vai statistiskajiem mērķiem, vai arī Uzņēmuma tiesisko prasību noteikšanai, izpildei vai aizstāvībai.

KĀ MĒS NODROŠINĀM DATU INTEGRITĀTI?

Mēs veiksim visus praktiski iespējamos un saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu rīcībā esošie personas dati ir precīzi. Lūdzu informējiet mūs par jebkurām izmaiņām Jūsu iesniegtajos personas datos.

KĀ MĒS AIZSARGĀJAM PERSONAS DATUS?

Mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un novērstu neatļautu vai nejaušu piekļuvi, vākšanu, izmantošanu, atklāšanu, kopēšanu, pārveidošanu, iznīcināšanu, dzēšanu vai citu neatļautu izmantošanu. Lūdzu, ņemt vērā, ka informācijas elektroniska pārsūtīšana nevar būt pilnībā droša. Mēs izmantojam Drošu datu pārraides protokolu („Secure Sockets Layer”) un paroļu šifrēšanu, lai aizsargātu mūsu apstrādājamās informācijas drošību.

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

Jums ir tiesības uz to, lai nepilnīgi, neprecīzi, nepiemēroti vai novecojuši personas dati tiktu dzēsti vai atjaunināti, iezīmēti vai bloķēti. Ja uzskatāt, ka jebkādi mūsu rīcībā esoši personas dati par Jums ir nepilnīgi, nepareizi vai novecojuši, Jūs varat ar mums sazināties, un mēs veiksim vajadzīgos labojumus divdesmit piecu (25) dienu laikā. Mēs veiksim visus praktiski iespējamos un saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi mūsu rīcībā esošie personas dati ir precīzi. Mēs iezīmēsim personas datus, ja apšaubīsiet to pareizību vai atjaunināšanas statusu un ja šādu pretenziju nevarēs nešaubīgi pārbaudīt. Jūs varat pieprasīt personas datu dzēšanu, bet mums var būt saistošas likuma prasības saglabāt šādu informāciju un neizdzēst to (vai arī bloķēt vai iezīmēt šādu informāciju uz noteiktu laiku), tādēļ šādā gadījumā mēs izpildīsim pieprasījumu izdzēst tikai atkrītot šādām likuma prasībām.
Jums ir tiesības būt informētam par to, kādi Jūsu personas dati tiek apstrādāti. Mēs atbildēsim uz šādu pieprasījumu piekļūt personas datiem pēc iespējas ātrāk, bet vēlākais divdesmit piecu (25) dienu laikā no pieprasījuma dienas. Mēs varam pieprasīt sniegt papildu informāciju, lai apstiprinātu Jūsu identitāti. Jums ir tiesības uz datu pārnesamību. Noteiktos gadījumos Jums arī ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, tostarp profilēšanu, ja personas datu apstrāde vai pārsūtīšana ir vajadzīga tikai datu saņēmēja vai jebkuras citas trešās personas likumīgo interešu īstenošanai (izņemot gadījumus, kad datu apstrāde ir obligāta), kā arī citos gadījumos, ja to atļauj likums. Šādu iebildumu mēs izskatīsim piecpadsmit (15) dienu laikā no iebilduma iesniegšanas dienas. Ja nepiekrītat mūsu lēmumam attiecībā uz jebkuru iebildumu, Jums ir tiesības uzsākt tiesvedību.
Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas Jūsu privātuma un datu aizsardzības tiesības, Jūs varat sazināties (iesniegt sūdzību) ar Datu valsts inspekciju (adrese Blaumaņa iela 11/13, Rīga, Latvija, LV-1011, telefons: +371 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv) vai arī varat uzsākt tiesvedību pret Uzņēmumu, vienlaicīgi pieprasot kompensāciju par kaitējumu, kas radies nelikumīgas personas datu apstrādes rezultātā vai arī datu aizsardzības drošības prasību pārkāpuma rezultātā.

TIESĪBAS IEBILST, TOSTARP PRET TIEŠO MĀRKETINGU

Noteiktos gadījumos mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai sniegtu Jums ar mūsu precēm un nozari saistītu informāciju vai ielūgtu Jūs uz kādiem pasākumiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret šādu apstrādi tiešā mārketinga nolūkam vai iebilst pret citu apstrādi, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju; iebilst Jūs varat, nosūtot e-pastu uz office@richter.lv vai atsakoties no turpmākas informatīvo ziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz katrā informatīvajā ziņojumā pieejamo saiti.

KĀ AR MUMS SAZINĀTIES PAR ŠO PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMU?

Informācijai par datu aizsardzības jautājumiem un datu subjekta pieprasījumiem, lūdzu, sazinieties ar Uzņēmuma Juridisko un globālās darbības vadības departamentu (telefona Nr:+36 1 431 4700; epasts: compliance@richter.hu) vai Gedeon Richter Plc. pārstāvniecību Latvijā (telefona Nr: +371 67845338; e–pasts: office@richter.lv).

Informācija atjaunota: 17.12.2018